உலகளந்த உத்தமன், வைகுந்தம் நம்மூர், தாளடைந்த தலைவர் (Ulagalanda Uththaman, Vaikundham Nammur, Thaaladainda Thalaivar)