இமயத்தில் பத்ரிநாதன், பூரியில் ஜகந்நாதன், த்வாரகையில் கண்ணன் (Imayathil Badrinathan, Pooriyil Jagannathan and Dwarakayil Kannan)